GPRD a COOKIE

Zásady zpracování osobních údajů

Cílem této stránky je seznámit Vás s tím, co jsou to osobní údaje, jak správce s osobními údaji nakládá a jaká jsou Vaše práva jakožto subjektu, k níž se osobní údaje vztahují.

Co jsou to osobní údaje

Za osobní údaj se považuje jakákoliv informace, na základě které je možné fyzickou osobu (dále jen „Subjekt“) přímo či nepřímo identifikovat, např. jméno, příjmení či adresa.

Co je to zpracování osobních údajů

Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoliv operace nebo souhrn operací s osobními údaji, které provádí správce nebo zpracovatel, především vyhledávání, ukládání, shromažďování, uchovávání, používání, zpřístupňování, předávání, šíření, zveřejňování, výměna, úprava nebo pozměňování, třídění nebo kombinování, blokování a výmaz nebo zničení.

Kdo je správce osobních údajů

Setkání B. Znojemské, z.s. , Třebíč IČO 22747630

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Za jakým účelem zpracováváme osobní údaje

Osobní údaje zpracováváme za účelem objednání, či poptávky  na stránce www.znojemska.cz, plnění kupní smlouvy, registrace zákazníka, zajištění provozních činností, přímého marketingu (informační a produktové kampaně) a vedení zákaznické evidence.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Titul (nepovinné)
 • jméno
 • příjmení
 • IČO (v případě když je nákup na firmu)
 • e-mail
 • telefonní číslo
 • adresa (fakturační, doručovací)

Z jakých zdrojů získáváme osobní údaje

Osobní údaje získáváme prioritně formuláře pro registraci zákazníka. Také z emailové komunikace – kdy se zákazník nechce registrovat a objedná emailem, či telefonicky.

Zákonné důvody zpracování osobních údajů

 •  souhlas (osobní údaje, ke kterým potřebujeme Váš přímý souhlas, získáváme prostřednictvím registračního formuláře a následně využíváme pro účely přímého marketingu – zaškrtávací políčko)
 •  plnění smlouvy (osobní údaje získané prostřednictvím objednávkového formuláře a formuláře pro dotaz na produkt zpracováváme pro účely vyřízení objednávky a dotazu)
  ·         oprávněný zájem (osobní údaje získané prostřednictvím objednávkového formuláře jsme oprávněni používat také pro účely přímého marketingu)

Kdo další má přístup k osobním údajům (zpracovatelé a příjemci)

Vaše osobní údaje neprodáváme, nesměňuje ani jinak nepředáváme třetím stranám, což se v rámci provozu internetového obchodu nevztahuje na důvěryhodné třetí osoby za předpokladu, že jsou povinny zachovávat důvěrnost o osobních údajích, se kterými přijdou do styku v souvislosti s výkonem výše uvedených činností.

Osobní údaje jsme oprávněni poskytnout v případě souladu se zákonem, vynucování dodržování našich zásad nebo za účelem ochrany našich práv, našeho majetku nebo bezpečnosti.

Údaje, prostřednictvím kterých nelze osobu konkrétně identifikovat, mohou být poskytnuty dalším stranám za účelem marketingu, reklamy či jiného využití.

Jak dlouho zpracováváme osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou, tj. po dobu smluvního vztahu, po jehož skončení osobní údaje archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy (až 10 let), v případě dotazu nebo poptávky zpracováváme osobní údaje po dobu 1 roku, v případě udělení souhlasu maximálně po dobu 10 let nebo dokud neodvoláte Váš souhlas ke konkrétnímu účelu zpracování osobních údajů. Důvodem pro archivaci osobních údajů je také uplatnění našeho nároku, který i nadále přetrvává (např. vymáhání dlužné částky).

Jaká jsou práva subjektů údajů

Subjekt údajů má právo vyžádat si informace o tom, jaké, k jakým účelům a po jakou dobu osobní údaje správce zpracovává, z jakých zdrojů údaje získává a kdo má kromě správce k osobním údajům přístup. Správce vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti a poskytne přístup k osobním údajům bez zbytečného odkladu a za přiměřenou úhradu.

Subjekt údajů má právo vyžádat si přístup ke svým osobním údajům, požádat o aktualizaci či doplnění svých osobních údajů, na výmaz svých osobních údajů, požadovat omezení zpracování osobních údajů, pokud neodpovídá jejich přesnost, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale zároveň odmítá jejich výmaz, na přenositelnost osobních údajů, kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů a právo podat stížnost a obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), pokud se domnívá, že je zpracování osobních údajů v rozporu s pravidly ochrany osobních údajů.

Naše kontaktní údaje ohledně zpracování osobních údajů

Kontaktovat nás můžete prostřednictvím e-mailové adresy petr.vystrcil@gmail.com nebo na telefonní čísle +420 777990049.

Žádost o změnu, či vymazání osobních údajů

Žádost zašlete na e-mailovou adresu petr.vystrcil@gmail.com. Vaše osobní údaje bdou vymazány v databázi zákazníků a databázi objednávek. Bude smazána veškerá emailová komunikace přes Váš registrační email. O výmazu budete informováni.

Nařízení GDPR

Správce si tímto dovoluje informovat, že dne 25. května 2018 nabude účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které bude přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky. V návaznosti na tuto skutečnost bude tato Informace o zpracování osobních údajů aktualizována tak, aby ke dni 25. května 2018 zcela reflektovala novou právní úpravu ochrany osobních údajů fyzických osob upravenou v GDPR.

Slovníček pojmů

V našem slovníku naleznete vysvětlení všech základních pojmů ze světa GDPR.

Subjekt údajů

Subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je každý subjekt, který stanovuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, které provádí a odpovídá za něj.

Zpracovatel

Zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona. V našem eshopu je to Česká pošta, které předáváme Doručovací údaje.

Příjemce

Příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny.

Cookies

Cookies jsou malé datové, resp. textové soubory.  Navštívená webová stránka je odesílá do Vašeho internetového prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Při další návštěvě stránek bude vše snadnější, rychlejší a produktivnější. Bez souborů cookies by bylo procházení webu pomalejší a složitější.
Díky nim si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Soubory cookie slouží k těmto účelům:

1) ukládání vašich nastavení – admnistrace

2) vyhledávání

3) analýza návštěvnosti (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo  zápisu těchto dat.

4) usnadnění registrace a ochraně vašich dat

Správa cookies v prohlížečích:

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, nebo i všechny hromadně vymazat, blokovat, nebo zakázat jejich použití. Blokování lze nastavit  nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Bližší informace o pravidlech společnosti Google získáte zde: zde
Bližší informace o pravidlech systému Sklik získáte zde: zde
Bližší informace o pravidlech systému Facebook získáte zde: zde